Frivilligt engagement

Lars Pries • Tammosevej 16 • St. Lyngby • 3320 Skævinge • Mob: +45 2614 6427 • E-mail: lars.pries@gmail.com

Frivilligt engagement...

Siden jeg fyldte 18 år, har det altid været en livsstil for mig at være engageret i en frivillig organisation af en eller anden art.

Bestyrelsesmedlem - Slangerup Svømmeklub, MAR 2013 - d.d.:

Ansvarsområder: Marketing, herunder udarbejdelse af brochurer, annoncer, håndtering og udvikling af Facebook, website og webshop. Kommunikation og PR. IT & Administration, herunder IT support til klubbens ansatte, udarbejdelse af PDF skabeloner, dokument-håndtering samt referatskrivning. Planlægning og gennemførelse af sommer TEEN CAMP for børn i alderen 11-15 år.

Marketingansvarlig - Hillerød Kræmmermarked, DEC 2009 - DEC 2013:

Ansvarsområder: Annoncering, håndtering af outdoor marketing, som bill boards og ophængning af plakater samt busreklamer. Ansvar for indhentning af opsætningstilladelse ved kommuner og andre relevante myndigheder. Kontakt til leverandører af merchandise og marketing materialer. Budgetansvarlig.

Frivillig stabschef, Kaptajn - Hjemmeværnet, NOV 2008 - FEB 2015:

Ansvarsområder: Ansvarlig for den operative planlægning og gennemførelse for det militære SNE- og STORMBEREDSKAB NORDSJÆLLAND. Chef for den frivillige STAB med hensyn til ledelse, føring, uddannelse og støtte til såvel civile som øvrige militære enheder. Deltager i planlægning og gennemførelse af øvelser og uddannelse for underlagte enheder.

Bestyrelsesformand - Bremerhuset, NOV 2007 - NOV 2008:

Formand for Bremerhusets (Integreret institution børnehave/vuggestue) forældrebestyrelse. Arbejdet bestod i styring og afholdelse af bestyrelsesmøder samt planlægning og udførelse af diverse arrangementer i forbindelse med Bremerhusets virke.

Efterretningsofficer, Premiereløjtnant - Hjemmeværnet, NOV 06 - NOV 08:

Primært analysearbejde i Plancenter med fokus på indsamling og vurdering af en eventuel modstanders handlemuligheder og formodet intentioner. Sekundært øvrige stabsofficers opgaver ved et Hærhjemmeværnsdistrikt.

Kompagnichef, Kaptajn - Hjemmeværnets Indsatsstyrke, JAN 1999 - JUN 06:

Ansvarsområder: Ledelse, undervisning, teambuilding, udvikling af føreremner, coaching, PR, markedsføring, rekruttering, administration, organisationsudvikling, eventplanlægning, webplanlægning, webdesign, webstrategi, personaleledelse, problemløsning, annoncering og udstillinger. Operativ indsættelse og føring af enheder i op til og med kompagniramme.

Gruppefører/Delingsfører - Hjemmeværnet, FEB 1985 - DEC 1998:

Ansvarsområder: Føring og ledelse af op til 30 personer, undervisning, instruktør i førstegangsindlæring og vedligeholdelsesuddannelse. Udvikling og uddannelse af befalingsmænd.

Referencer

”Våbenskjoldet overrækkes i anled-ning af Kaptajn Lars Pries afgang som chef for Hjemmeværnskom-pagni 9310 Hillerød og tiltrædelse som chef for Hjemmeværnsspecial-kompagni 9305 Nordsjælland.

Skjoldet gives som anerkendelse af og tak for den store indsats som Lars Pries har ydet som chef for Hjemmeværnskompagni 9310 samt det store arbejde som han på det seneste har udført omkring forbe-redelserne med oprettelse af hjem-meværnsdistriktets nye specialkom-pagni. Lars Pries store arbejds-indsats er ikke mindst kendetegnet ved hans store engagement.

Samtidigt ønskes held og lykke fremover med den nye funktion og arbejdet med opstilling af det nye specialkompagni."

Våbenskjoldet "Velox et acer" til-deles af Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland til enkelt personer eller myndigheder, som hjemme-værnsdistriktet finder har gjort sig særlig fortjent til en synlig påskøn-nelse eller tak.

Henrik Dyhrfjeld

Major & Distriktschef,

Hærhjemmeværnsdistrikt NSJ

Lars Pries har i perioden 2009 til 2013 været medlem af den pro-jektgruppe der står for organi-seringen og gennemførelsen af det årlige kræmmermarked i Hillerød. Hillerød kræmmermarked er blandt landets største markeder, med over 70.000 gæster, og det kræver et stort engagement blandt pro-jektgruppedeltagerne at få stablet så stort et arrangement på benene. Samtlige medlemmer i projekt-gruppen er frivillige og ulønnede, men yder alligevel en formidabel indsats.

Lars var tilknyttet den gruppe der stod for markedsføring af kræm-mermarkedet. Dette arbejde om-fattede mange forskellige funk-tioner, som udfærdigelse af infor-mationsfoldere, udarbejdelse af program for kræmmermarkedet, indhentning af tilbud fra leveran-dører, annoncering i aviser, i ra-dioen og på busser, dialog med kommunerne i Nordsjælland angå-ende plakat opsætning osv.

Dette arbejde udførte Lars meget selvstændigt og til de aftalte tids-punkter.

Udover de nævnte opgaver påtog Lars sig også opgaven med at ud-vikle et lille administrationssystem. Systemet kører på en Intel/Micro-soft platform og bruges til hånd-tering af vores kræmmere og ud-lejning af stadepladser.

Ib Vilhelm

Projektleder,

Hillerød Kræmmermarked